Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
61

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Xác thực: 09/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
62

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 09/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
63

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
64

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
65

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
66

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
67

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
68

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 27/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
69

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

Xác thực: 26/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
70

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

Xác thực: 26/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
71

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Xác thực: 25/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
72

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 25/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
73

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Xác thực: 25/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
74

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam

Xác thực: 08/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
75

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 08/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
76

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 08/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
77

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 23/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
78

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Xác thực: 24/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
79

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 04/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
80

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi