Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 135 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 20/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Xác thực: 18/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
04

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Xác thực: 04/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
06

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 24/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
07

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNN năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Xác thực: 30/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Xác thực: 30/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y

Xác thực: 30/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Xác thực: 16/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
11

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
12

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Xác thực: 16/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
13

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Xác thực: 16/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Xác thực: 14/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
15

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy Lợi

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Xác thực: 26/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đê điều

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
18

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy lợi

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 27/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 25/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
Vui lòng đợi