Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 3.305 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
3161

Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/03/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2016
3162

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Ban hành: 15/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
3163

Quyết định 3340/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 706/QĐ-TTg ngày 21/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Ban hành: 20/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2015
3164

Chỉ thị 6621/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
3165

Quyết định 3195/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
3166

Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
3167

Quyết định 1173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ

Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
3168

Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
3169

Quyết định 71/QĐ-BCĐTCCNN của Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020

Ban hành: 03/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2015
3170

Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

Ban hành: 22/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2013
3171

Quyết định 162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ quốc gia mặt hàng muối ăn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính quản lý

Ban hành: 15/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2013
3172

Quyết định 3312/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
3173

Thông tư liên tịch 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2013
3174

Quyết định 2320/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của Dự án "Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

Ban hành: 26/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2012
3175

Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Ban hành: 26/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2012
3176

Quyết định 2207/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
3177

Quyết định 1315/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương thực hiện năm 2012 - Nhiệm vụ: Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
3178

Chỉ thị 2989/CT-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2012

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2012
3179

Quyết định 2089/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011

Ban hành: 30/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
3180

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Ban hành: 27/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2012
Vui lòng đợi