Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 6.260 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
3161

Thông báo 01/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Đại hàn Dân Quốc về hợp tác lâm nghiệp

Ban hành: 03/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2013
3162

Quyết định 03/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cá tra Việt Nam

Ban hành: 03/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
3163

Quyết định 1381/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
3164

Quyết định 3312/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
3165

Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Ban hành: 26/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2012
3166

Quyết định 73/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, quản lý thủy lợi phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 257/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 26/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
3167

Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Ban hành: 24/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2013
3168

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
3169

Quyết định 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loài vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
3170

Công văn 10456/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh ngân sách Dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp (3PAD) Bắc Kạn vốn vay Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
3171

Công văn 17565/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về thời gian thực hiện và thanh toán vốn các dự án lâm sinh thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2012
3172

Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2012
3173

Quyết định 1896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2012
3174

Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Ban hành: 14/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2013
3175

Quyết định 5791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 12/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
3176

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 11/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2012
3177

Quyết định 1837/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Ban hành: 10/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2012
3178

Thông tư 216/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su

Ban hành: 10/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
3179

Quyết định 5682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức kỹ thuật đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng kiên cố giao thông nông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới

Ban hành: 07/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2012
3180

Công văn 5942/BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

Ban hành: 05/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
Vui lòng đợi