Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 884 văn bản: Ngoại giao
661

Nghị quyết 83/2014/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Ban hành: 28/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
662

Quyết định 17/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao

Ban hành: 25/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2014
663

Quyết định 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan cho dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn II"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2014
664

Quyết định 1182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Trung Phi

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
665

Quyết định 1887/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
666

Quyết định 815/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
667

Quyết định 831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
668

Quyết định 1424/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy trình cử công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính đi công tác ở trong nước và ngoài nước

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
669

Quyết định 662/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
670

Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về hợp tác du lịch cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Bô-li-a Vê-nê-xu-ê-la

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2009
671

Quyết định 347/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định thành lập Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả - rập thống nhất (UAE)

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2009
672

Quyết định 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79)

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
673

Quyết định 76/2009/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành quy chế làm việc

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
674

Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Cu-Ba về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 13/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
675

Thông tư 03/2008/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
676

Quyết định 28/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế

Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
677

Quyết định 82/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
678

Quyết định 3266/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 17/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
679

Quyết định 178/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về nhận trở lại công dân hai nước và Nghị định thư thực hiện Hiệp định

Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
680

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06/8/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2007
Vui lòng đợi