Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 44 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Xác thực: 05/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
04

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
05

Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
06

Văn bản hợp nhất 762/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xác thực: 28/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
07

Văn bản hợp nhất 764/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Xác thực: 28/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
08

Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Xác thực: 19/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
09

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Xác thực: 02/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
10

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
11

Văn bản hợp nhất 5325/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Xác thực: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
12

Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
13

Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
14

Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xác thực: 11/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
15

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Lao động

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
16

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
17

Văn bản hợp nhất 4876/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 19/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
18

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Xác thực: 12/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
19

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Xác thực: 12/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xác thực: 06/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
Vui lòng đợi