Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 42 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
02

Văn bản hợp nhất 762/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xác thực: 28/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
03

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Xác thực: 02/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
04

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
05

Văn bản hợp nhất 5236/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
06

Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xác thực: 13/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
07

Văn bản hợp nhất 5213/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xác thực: 11/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
08

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
09

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Xác thực: 12/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
10

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
11

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Xác thực: 29/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
12

Văn bản hợp nhất 3969/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Xác thực: 19/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Xác thực: 24/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
14

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Lao động

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 10/TLHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Xác thực: 26/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 4441/VBHN-BLĐTBXH năm 2014 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Xác thực: 21/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xác thực: 22/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 22/TLHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 21/TLHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc thực hiện Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Xác thực: 06/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi