Văn bản Hợp nhất về Lao động-Tiền lương

Có tất cả 50 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Văn bản hợp nhất 4441/VBHN-BLĐTBXH năm 2014 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Xác thực: 21/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNG năm 2014 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 175/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 20/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xác thực: 22/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xác thực: 22/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
45

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 05/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 232/VBHN-BNG năm 2014 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 25/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
48

Văn bản hợp nhất 22/TLHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 21/TLHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc thực hiện Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Xác thực: 06/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 16/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Xác thực: 03/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi