Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.936 văn bản: Lao động-Tiền lương
1701

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1702

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc Thành phố Đà Nẵng

1703

Kế hoạch 166/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế

1704

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1705

Quyết định 2962/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức trần thù lao công chứng; thù lao dịch thuật và chi phí đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản trong hoạt động công chứng, chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1706

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1707

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố

1708

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Điều 6 của Quyết định 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

1709
1710

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành danh mục nghề và mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

1711

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1712

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1713

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1714

Công văn 3773/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp

1715

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1716

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1717

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1718

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1719
1720

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội