Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Có tất cả 431 văn bản: Lao động-Tiền lương
421

Quyết định 1307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
422

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống Đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
423

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
424

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
425

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp Iương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2016
426

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Ban hành: 25/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
427

Quyết định 39/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới thành phố

Ban hành: 10/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
428

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt "Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020"

Ban hành: 22/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
429

Quyết định 168/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
430

Chỉ thị 28/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
431

Quyết định 90/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
Vui lòng đợi