Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.117 văn bản: Lao động-Tiền lương
6781

Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

6782

Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

6783

Thông tư 19/2001/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

6784

Quyết định 37/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

6785

Quyết định 27/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005)

6786

Thông tư 05/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

6787

Thông tư 06/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước

6788

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

6789
6790
6791

Nghị định 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

6792

Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

6793

Quyết định 154/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

6794

Nghị định 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

6795

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp

6796

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn

6797

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

6798

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

6799

Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

6800

Quyết định 144/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ