Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.118 văn bản: Lao động-Tiền lương
6561
6562

Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

6563

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

6564

Thông tư 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

6565

Quyết định 339/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

6566

Quyết định 337/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2005

6567

Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

6568

Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

6569
6570

Quyết định 276/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho vay từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2004

6571

Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

6572

Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

6573

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

6574

Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

6575

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

6576

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

6577
6578

Thông tư liên tịch 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề

6579
6580