Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.619 văn bản: Lao động-Tiền lương
5221

Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ban hành: 27/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
5222

Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ban hành: 27/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
5223

Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

Ban hành: 26/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
5224

Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Ban hành: 20/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
5225

Công văn 4388/LĐTBXH-CSLĐVL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thoả ước lao động tập thể

Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
5226

Chỉ thị 38/2002/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động

Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
5227

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
5228

Quyết định 1102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ban hành: 19/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
5229

Quyết định 149/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phồ Hà Nội về việc sửa đổi điều 2, quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/08/2002 của thành phố về thời gian thự hiện tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích

Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
5230

Thông tư 15/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002

Ban hành: 23/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
5231

Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Ban hành: 05/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
5232

Công văn 546/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đưa lao động đi làm việc tại Malaysia

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
5233

Thông tư 11/2002/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
5234

Quyết định 85/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 01/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
5235

Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2004
5236

Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ban hành: 11/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
5237

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP-TCĐC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 27/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5238

Quyết định 66/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã

Ban hành: 27/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
5239

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về đề án đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở Malaysia

Ban hành: 24/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5240

Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn đưa thuyền viên tàu cá Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
Vui lòng đợi