Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.200 văn bản: Lao động-Tiền lương
5121

Quyết định 574-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số chế độ đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Ban hành: 25/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5122

Quyết định 567-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ trong một số lĩnh vực công tác

Ban hành: 18/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5123

Quyết định 443-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành bản Quy định đối với lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt nam

Ban hành: 30/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5124

Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 18/3/1993

Ban hành: 10/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2004
5125

Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ cho lao động Việt Nam từ CHLB Đức trở về

Ban hành: 08/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2004
5126

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5127

Thông tư 14/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với CBHĐCM trước năm 1945, điều chỉnh mức lương để tính lại lương hưu của một số trường hợp nghỉ hưu trước tháng 9/1985 và phụ cấp thâm niêm giáo dục đối với giáo viên, cán bộ giảng dạy đã nghỉ hưu

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5128

Thông tư liên tịch 20/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5129

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5130

Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2004
5131

Thông tư liên tịch 12/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5132

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5133

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5134

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

Ban hành: 02/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5135

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5136

Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chế độ tiền lương mới

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5137

Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5138

Nghị định 27-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5139

Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ, công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể

Ban hành: 17/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5140

Quyết định 207/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phát hành, quản lý và sử dụng bản hợp đồng lao động

Ban hành: 02/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
Vui lòng đợi