Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.175 văn bản: Khoa học-Công nghệ
1161

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7266:2003 Quy phạm thực hành đối với thủy sản đóng hộp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
1162

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7317:2003 CISPR 24:1997 Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
1163

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7427:2004 ISO 5403:2002 Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nước của da mềm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
1164

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7081-2:2002 ISO 12080-2:2000 Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin A - Phần 2: Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
1165

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8232:2009 ISO/ASTM 51607:2004 Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều thuận từ electron-alanin

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
1166

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10607-1:2014 ISO/IEC 15026-1:2013 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống-Đảm bảo phần mềm va hệ thống-Phần 1: Khái niệm và từ vựng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
1167

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11795-1:2020 ISO/IEC 14496-1:2010 Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh - Phần 1: Các hệ thống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1168

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
1169

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9228:2012 Âm học-Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn bằng áp suất âm-Phương pháp đo so sánh tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
1170

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7563-4:2005 ISO/IEC 2382-4:1998 Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 4: Tổ chức dữ liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
1171

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4830-2:2005 ISO 6888-2:1999 with amendment 1:2003 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch - Phần 2: Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch fibrinogen huyết tương thỏ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
1172

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7512:2005 Qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để ức chế sự nảy mầm của các loại củ và thân củ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
1173

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7444-9:2005 ISO 7176-9:2001 Xe lăn - Phần 9: Thử khí hậu đối với xe lăn điện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
1174

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
1175

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13187:2020 Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi