Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.151 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ban hành: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12637:2019 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt web

Ban hành: 02/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 ISO/IEC TS 17021-9:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-2:2018 ISO 7503-2:2016 Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Phần 2: Phương pháp kiểm tra sử dụng mẫu lau

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7078-1:2018 ISO 7503-1:2016 Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-3:2018 ISO/IEC 17021-3:2017 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2018 ISO 1996-1:2016 Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-2:2018 ISO 1996-2:2017 Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức áp suất âm và phương pháp đánh giá

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12535:2018 ISO 15535:2012 Ecgônômi - Yêu cầu chung cho việc thiết lập cơ sở dữ liệu nhân trắc học

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19011:2018 ISO 19011:2018 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2022
53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-13:2018 ISO 16900-13:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở, độ đàn hồi và khoảng thời gian thở

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
57

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Ban hành: 06/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

Ban hành: 25/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12030:2018 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định sự giảm phát thải lưu huỳnh tổng số

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
Vui lòng đợi