Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.241 văn bản: Khoa học-Công nghệ
61

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10861:2019 ISO 21748:2017 Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
62

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12482-3:2019 ISO/IEC 18384-3:2016 Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 3: Bản thể học kiến trúc hướng dịch vụ

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
63

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
64

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12751:2019 ISO 11136:2014 Phân tích cảm quan - Phương pháp luận - Hướng dẫn chung để tiến hành các phép thử thị hiếu với người tiêu dùng trong khu vực được kiểm soát

Ban hành: 20/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
65

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12747:2019 ISO 5496:2006 with amendment 1:2018 Phân tích cảm quan - Phương pháp luận - Hướng dẫn ban đầu và huấn luyện người đánh giá để phát hiện và nhận biết mùi

Ban hành: 20/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
66

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12752:2019 ISO 11037:2011 Phân tích cảm quan - Hướng dẫn đánh giá cảm quan màu sắc của sản phẩm

Ban hành: 20/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
67

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
68

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-1:2019 IEC 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
69

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
70

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-2:2019 IEC 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
71

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
72

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
73

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27041:2019 ISO/IEC 27041:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
74

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27043:2019 ISO/IEC 27043:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
75

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
76

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN An toàn đồ chơi trẻ em

Ban hành: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
77

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ban hành: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
78

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12637:2019 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt web

Ban hành: 02/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
79

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
80

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
Vui lòng đợi