Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 596 văn bản: Khoa học-Công nghệ
501

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
502

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
503

Quyết định 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tạm thời về quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc chương trình khoa học và công nghệ tính toán của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
504

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
505

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
506

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010"

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
507

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
508

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
509

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
510

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí nâng cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
511

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
512

Quyết định 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
513

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
514

Quyết định 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
515

Quyết định 5114/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án Đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyên dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phó

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
516

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
517

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
518

Quyết định 2361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
519

Quyết định 72/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
520

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý và thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
Vui lòng đợi