Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 596 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
02

Quyết định 1787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
03

Quyết định 1262/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
04

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
05

Quyết định 1542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
06

Quyết định 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ đối với 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
07

Quyết định 1315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
08

Quyết định 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
09

Quyết định 1018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
10

Quyết định 1016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
11

Quyết định 1377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
12

Quyết định 1495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
13

Quyết định 1779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
14

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
15

Quyết định 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ​về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ​

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
16

Quyết định 1432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
17

Quyết định 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
18

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
19

Quyết định 749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
20

Quyết định 1679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
Vui lòng đợi