Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 544 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
22

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
23

Quyết định 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
24

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
25

Quyết định 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ thay thế và 07 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
26

Kế hoạch 552/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát triển các Trung tâm Đổi mới công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
27

Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
28

Quyết định 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
29

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2022
30

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
31

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
32

Quyết định 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
33

Quyết định 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
34

Quyết định 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính thay thế, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
35

Quyết định 154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
36

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
37

Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
38

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
39

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
40

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
Vui lòng đợi