Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
241

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
242

Nghị quyết 715/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
243

Nghị quyết 30/2004/QH11 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
244

Công văn 1435/CP-V.II của Chính phủ về việc chỉ đạo một số vấn đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
245

Công văn 120/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
246

Nghị định 62/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 14/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
247

Công văn 2938/VPCP-VII của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kỷ luật hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 31/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
248

Chỉ thị về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
249

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm khi giải quyết khiếu nại tố cáo ở các ngân hàng

Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
250

Chỉ thị 12/2000/CT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các ngân hàng

Ban hành: 19/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
251

Nghị quyết 17/2000/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2000

Ban hành: 06/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
252

Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Luật khiếu nại tố cáo

Ban hành: 16/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
253

Nghị quyết 228-NQ/UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Ban hành: 15/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
254

Nghị định 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 07/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
255

Công văn về việc phân công phụ trách, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 22/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
256

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
257

Nghị quyết 13/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1998

Ban hành: 30/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
258

Chỉ thị 35/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Ban hành: 09/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
259

Quyết định 1258/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính

Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
260

Nghị định 11/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Ban hành: 24/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2003
Vui lòng đợi