Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
221

Công văn 5449/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế xe ô tô nhập khẩu

Ban hành: 10/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
222

Công văn 5423/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế rượu NK

Ban hành: 09/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
223

Quyết định 132/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2010
224

Thông tư 03/2006/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
225

Thông tư 01/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 13/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
226

Công văn 5469/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Ban hành: 22/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
227

Quyết định 44/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế"

Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
228

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
229

Công văn 4961/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại GTT

Ban hành: 24/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
230

Công văn 4902/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét khiếu nại GTT

Ban hành: 22/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
231

Thông tư 176/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Quân đội

Ban hành: 02/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
232

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2005
233

Công văn 2673/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
234

Công văn 2675/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2005
235

Công văn 1562/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thời hiệu giải quyết khiếu nại

Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
236

Nghị định 53/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
237

Nghị quyết 746/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích điểm c khoản 2 điều 241của Luật Thương mại

Ban hành: 28/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
238

Nghị định 04/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Ban hành: 11/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
239

Thông tư 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
240

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2004
Vui lòng đợi