Danh mục

Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 409 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quy chế 249/QC-KTNN-BHXHVN của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay thế Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế 1339/QCKTNN-BHXH ngày 01/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
02

Công văn 1585/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
03

Công văn 1037/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Văn bản 289/TB-KTNN ngày 19/11/2021 của Kiểm toán Nhà nước Thông báo kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt năm 2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
04

Công văn 372/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
05

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
06

Công văn 13232/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
07

Công văn 12797/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
08

Công văn 11812/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 1756/QĐ-KTNN ngày 18/10/2021 của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
09

Công văn 1968/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
10

Công văn 32220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
11

Công văn 8452/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
12

Công văn 5418/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
13

Công văn 2528/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
14

Công văn 2838/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
15

Công văn 6750/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2022

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
16

Công văn 6790/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
17

Công văn 375/TCTK-TTDL của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
18

Công văn 4166/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
19

Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
20

Công văn 8079/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
Vui lòng đợi