Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 880 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
61

Quyết định 3613/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
62

Lệnh 16/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
63

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 55/2019/QH14

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
64

Thông tư 79/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
65

Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
66

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
67

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
68

Thông tư 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2019
69

Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 30/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
70

Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
71

Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
72

Quyết định 1299/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
73

Thông tư 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
74

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kế toán

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
75

Quyết định 875/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
76

Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
77

Quyết định 910/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
78

Quyết định 590/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
79

Quyết định 479/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
80

Quyết định 476/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
Vui lòng đợi