Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 417 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
381

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
382

Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
383

Thông tư 78/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Ban hành: 07/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
384

Quyết định 04/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 05/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2013
385

Quyết định 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
386

Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2012
387

Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Ban hành: 16/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2011
388

Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
389

Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
390

Quyết định 19/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
391

Nghị định 16/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
392

Thông tư 18/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 10/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2011
393

Thông tư 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hành hóa, cung ứng dịch vụ

Ban hành: 08/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2011
394

Quyết định 77/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Ban hành: 30/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2010
395

Nghị định 107/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2010
396

Nghị định 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Ban hành: 29/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2010
397

Nghị quyết 927/2010/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020

Ban hành: 19/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
398

Luật Quản lý nợ công, số 29/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
399

Nghị định 30/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
400

Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi