Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 417 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
361

Quyết định 1731/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên Nhà nước

Ban hành: 13/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
362

Quyết định 2263/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2015
363

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
364

Quyết định 390/QĐ-KTNN cùa Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
365

Quyết định 380/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán

Ban hành: 15/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
366

Quyết định 306/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển nhà và đô thị

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
367

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
368

Quyết định 328/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý”

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
369

Thông tư 08/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

Ban hành: 05/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
370

Quyết định 1001/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Danh mục các cơ quan, đơn vị được Kiểm toán Nhà nước gửi báo cáo kiểm toán

Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2012
371

Chỉ thị 1618/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán

Ban hành: 17/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2011
372

Quyết định 1559/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X

Ban hành: 06/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2011
373

Thông tư 16/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
374

Quyết định 02/2011/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán và cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2011
375

Nghị quyết 02/2011/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 29/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2011
376

Quyết định 973/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IB

Ban hành: 26/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2011
377

Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/05/2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 06/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2011
378

Quyết định 581/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án có sử dụng tài trợ nước ngoài của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 26/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2011
379

Quyết định 381/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định kiểm tra hóa đơn

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
380

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
Vui lòng đợi