Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.241 văn bản: Hành chính
3001

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
3002

Quyết định 1085/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2017
3003

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
3004

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
3005

Quyết định 889/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
3006

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
3007

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 21/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
3008

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
3009

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
3010

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
3011

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
3012

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
3013

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
3014

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
3015

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
3016

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
3017

Chỉ thị 11/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2009

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
3018

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương

Ban hành: 18/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
3019

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 18/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
3020

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
Vui lòng đợi