Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.826 văn bản: Hành chính
41

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
42

Quyết định 1056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
43

Quyết định 1061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
44

Quyết định 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
45

Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
46

Quyết định 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
47

Quyết định 862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
48

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
49

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
50

Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
51

Quyết định 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
52

Nghị quyết 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
53

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải phòng về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
54

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
55

Kế hoạch 34/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
56

Kế hoạch 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
57

Quyết định 403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
58

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
59

Quyết định 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
60

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
Vui lòng đợi