Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 14.022 văn bản: Hành chính
13281

Công văn 2439/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2006
13282

Công văn 2379/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
13283

Quyết định 113/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
13284

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 20/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
13285

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
13286

Quyết định 32/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính

Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
13287

Chỉ thị 20/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
13288

Chỉ thị 20/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong tác tiếp công dân,giải quyết tranh chấp, khiếu nại ,tố cáo trên địa bàn thành phố

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2006
13289

Thông tư 05/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Ban hành: 30/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2006
13290

Quyết định 79/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
13291

Quyết định 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
13292

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền giải quyết một số công việc quản lý hành chính Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 19/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
13293

Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCCB năm 2006 thành lập Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
13294

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
13295

Quyết định 1212/2006/Đ-BTP của Bộ Tư pháp về việc đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do các địa phương ban hành

Ban hành: 08/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
13296

Quyết định 67/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh một số điểm của mục IV, chương trình hành động thực hiện "Năm 2006 - Năm cải cách hành chính" ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 03/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
13297

Quyết định 15/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 03 Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ Y tế

Ban hành: 28/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
13298

Quyết định 64/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm công báo thành phố thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 28/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
13299

Quyết định 94/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 27/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
13300

Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
Vui lòng đợi