Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.603 văn bản: Hành chính
13261

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
13262

Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố

Ban hành: 17/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
13263

Nghị quyết 12/2002/QH11 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13264

Quyết định 179/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13265

Nghị quyết 11/2002/QH11 của Quốc hội về việc thành lập Uỷ ban lâm thời để thẩm tra dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13266

Quyết định 178/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
13267

Quyết định 119/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13268

Quyết định 117/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13269

Chỉ thị 32/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thi hành pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Ban hành: 15/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
13270

Công văn 304/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch lưu trữ viên lên ngạch lưu trữ viên chính năm 2003

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
13271

Quyết định 04/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Điều 6 chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-TTCP ngày 05/6/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 13/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
13272

Công văn 197/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

Ban hành: 12/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2004
13273

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Ban hành: 04/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
13274

Quyết định 92/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13275

Quyết định 90/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 6

Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13276

Quyết định 91/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13277

Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 22/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
13278

Quyết định 100/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
13279

Công văn 7358/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
13280

Quyết định 73/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý cho uỷ ban nhân dân quận 12

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
Vui lòng đợi