Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11281

Nghị quyết 43/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kon Tum

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2007
11282

Nghị quyết 41/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2007
11283

Nghị quyết 39/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2007
11284

Công văn 9993/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc thu hồi và thay thế Thông tư số 78/2007/TT-BTC ngày 6/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

Ban hành: 26/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
11285

Quyết định 2476/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
11286

Công văn 2081/BNV-CCCV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
11287

Công văn 2080/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2007

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
11288

Quyết định 2450/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2007
11289

Công văn 2808/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Quy chế “một cửa”

Ban hành: 20/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
11290

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
11291

Công văn 3986/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2007

Ban hành: 18/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2007
11292

Thông tư 84/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế dộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Ban hành: 17/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
11293

Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho huyện, thị

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
11294

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
11295

Quyết định 93/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại đơn vị hành chính phường - xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
11296

Quyết định 1254/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Nhà nước tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 12/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
11297

Công văn 915/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2007
11298

Quyết định 2328/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2007
11299

Quyết định 2326/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2007
11300

Quyết định 2329/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2007
Vui lòng đợi