Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.043 văn bản: Hành chính
41

Quyết định 1746/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
42

Quyết định 2327/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1072/QĐ-BTC ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc)

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
43

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
44

Thông tư 172/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
45

Quyết định 1885/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
46

Thông tư 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
47

Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
48

Quyết định 2054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn" thành "Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn"

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
49

Quyết định 3199/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
50

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
51

Lệnh 18/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quy hoạch

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
52

Lệnh 15/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
53

Quyết định 3082/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
54

Lệnh 14/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
55

Quyết định 1774/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
56

Quyết định 1916/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2016
57

Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
58

Chỉ thị về việc tiếp tục chuyển nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh theo Quyết định số 317-TTg ngày 29-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
59

Nghị định 174-CP của Chính phủ về quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban Nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
60

Nghị quyết 38-CP của chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức

Ban hành: 04/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2004
Vui lòng đợi