Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.920 văn bản: Hành chính
41

Quyết định 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023

43

Quyết định 1690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

44

Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

45

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

46

Quyết định 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

47

Quyết định 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

48
49
50
51

Quyết định 623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

52

Thông tư 02/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

53
54

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

55

Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

56
57

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

58

Quyết định 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

59
60

Quyết định 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam