Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 410 văn bản: Hải quan
41

Thông tư 04/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
42

Quyết định 1751/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của hệ thống hải quan đến năm 2015

Ban hành: 10/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2012
43

Quyết định 889/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
44

Quyết định 3128/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2012
45

Quyết định 2294/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Ban hành: 11/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2010
46

Quyết định 1820/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

Ban hành: 28/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
47

Quyết định 1628/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành “Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan”

Ban hành: 15/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
48

Quyết định 1323/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hoá, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2010
49

Quyết định 1105/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền

Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
50

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư thương mại và công nghiệp

Ban hành: 09/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
51

Thông tư 188/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
52

Quyết định 1844/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
53

Quyết định 1815/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 15/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
54

Quyết định 1458/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
55

Quyết định 1279/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
56

Thông tư 121/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
57

Quyết định 1171/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Ban hành: 15/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
58

Quyết định 1127/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
59

Quyết định 2423/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 27/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
60

Quyết định 636/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 11/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2008
Vui lòng đợi