Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.121 văn bản: Giao thông
7541

Quyết định 285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Sân bay Thọ Xuân

7542

Công văn 206/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động

7543

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

7544

Công văn 652/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ"

7545
7546
7547

Quyết định 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Vận tải đường bộ

7548

Nghị định 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

7549

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người

7550
7551

Thông tư 04/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà

7552

Thông tư 01/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

7553

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam

7554
7555

Quyết định 32/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông Vận tải năm 2013

7556

Quyết định 03/QĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

7557

Công văn 44/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giám sát và đánh giá đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

7558

Công văn 2250/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động

7559
7560

Thông tư 58/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia