Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 5.927 văn bản: Giao thông
5841

Thông tư 255/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 51/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
5842

Thông tư 175/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 Quốc lộ 3

Ban hành: 28/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2016
5843

Thông tư 137/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 15/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
5844

Thông tư 135/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015, Thông tư 93/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 95/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
5845

Thông tư 126/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
5846

Thông tư 123/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38

Ban hành: 22/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
5847

Thông tư 49/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú Quốc lộ 20

Ban hành: 18/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
5848

Thông tư 194/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Ninh An (tại Km1425+200) quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
5849

Thông tư 168/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 06/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
5850

Thông tư 167/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 06/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
5851

Thông tư 153/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5

Ban hành: 02/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
5852

Thông tư 146/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, Quốc lộ 19

Ban hành: 15/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
5853

Thông tư 136/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
5854

Thông tư 114/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1877+600 và trạm thu phí tại Km 1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
5855

Thông tư 108/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
5856

Thông tư 29/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 06/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2015
5857

Thông tư 201/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
5858

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
5859

Thông tư 42/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

Ban hành: 16/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2012
5860

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
Vui lòng đợi