Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 109 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
81

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Xác thực: 16/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
82

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Xác thực: 30/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
83

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Xác thực: 21/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
84

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Xác thực: 20/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
85

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xác thực: 15/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
86

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Xác thực: 08/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
87

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Xác thực: 08/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
88

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
89

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Xác thực: 28/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
90

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
91

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 04/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
92

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Xác thực: 14/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
93

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Xác thực: 07/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
94

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 05/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
95

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
96

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
97

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
98

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non

Xác thực: 13/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
99

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 11/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
100

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
Vui lòng đợi