Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 117 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Xác thực: 22/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
02

Văn bản hợp nhất 959/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 30/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
03

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Xác thực: 20/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
04

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Xác thực: 17/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
05

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
06

Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Xác thực: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
07

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 04/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

Xác thực: 13/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
11

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Xác thực: 14/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
12

Văn bản hợp nhất 4133/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xác thực: 20/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
13

Văn bản hợp nhất 4132/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xác thực: 20/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
14

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xác thực: 31/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
16

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 11/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Xác thực: 24/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
18

Văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
19

Văn bản hợp nhất 5829/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
20

Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
Vui lòng đợi