Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 100 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 5829/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
03

Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 5161/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
05

Văn bản hợp nhất 5160/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
06

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
07

Văn bản hợp nhất 3699/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Xác thực: 26/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
08

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
10

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
11

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 29/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy

Xác thực: 07/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
13

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Xác thực: 03/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 19/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
15

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Điều lệ trường trung cấp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
16

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
17

Văn bản hợp nhất 1313/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
18

Văn bản hợp nhất 1307/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
19

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
20

Văn bản hợp nhất 1311/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
Vui lòng đợi