Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 104 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xác thực: 31/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Xác thực: 30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 11/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Xác thực: 24/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
05

Văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
06

Văn bản hợp nhất 5829/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm

Xác thực: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
07

Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 5161/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
09

Văn bản hợp nhất 5160/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
10

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
11

Văn bản hợp nhất 3699/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Xác thực: 26/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
12

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
15

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 29/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy

Xác thực: 07/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Xác thực: 03/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Xác thực: 19/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
19

Văn bản hợp nhất 1310/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Điều lệ trường trung cấp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
20

Văn bản hợp nhất 1308/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
Vui lòng đợi