Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.456 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9721

Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015

9722

Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015

9723

Quyết định 31/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

9724
9725

Quyết định 27/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

9726

Công văn 193/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ

9727

Quyết định 04/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

9728
9729

Quyết định 19/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc liên kết đào tạo thực sỹ quản trị chất lượng giữa Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp)

9730

Quyết định 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

9731

Thông tư liên tịch 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

9732
9733

Quyết định 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

9734

Quyết định 03/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học cho Trường Sĩ quan Không quân

9735

Quyết định 05/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

9736

Quyết định 02/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội

9737

Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGD&ĐT-UBTDTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 - 2010

9738

Công văn 11924/BGD&ĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đạo tạo giai đoạn 2006-2010

9739

Quyết định 335/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ

9740

Quyết định 135/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố