Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.424 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9661
9662

Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới

9663

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

9664

Quyết định 17/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10

9665

Quyết định 15/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

9666

Quyết định 14/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

9667

Quyết định 13/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

9668

Công văn 3041/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh năm 2006

9669
9670

Quyết định 78/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

9671

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các trường bán công mầm non, phổ thông sang công lập

9672

Quyết định 07/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự

9673

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

9674

Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

9675

Thông tư 05/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo đại học và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học, đại học y tế cộng đồng hệ vừa học vừa làm

9676

Chỉ thị 11/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

9677

Thông tư liên tịch 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chương trình học văn hoá cho học viên tại cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng

9678

Quyết định 06/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

9679

Thông tư 07/2006/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

9680

Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp