Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.473 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9121

Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

9122

Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên

9123

Công văn 2330/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam

9124

Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

9125
9126

Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

9127

Quyết định 80/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường Trung học Phổ thông

9128

Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

9129

Quyết định 69/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

9130

Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

9131

Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

9132

Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc học bổng khuyến khích học nghề

9133

Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở Giáo dục Đại học

9134

Quyết định 77/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

9135

Quyết định 76/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

9136

Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

9137

Quyết định 32/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

9138

Công văn 11816/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường

9139

Quyết định 75/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

9140

Công văn 11785/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng