Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.802 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8461

Quyết định 06/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

8462

Quyết định 13/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc thành lập trường trung học công nghiệp cơ điện trên cơ sở trường đào tạo nghề cơ điện

8463

Quyết định 30/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian

8464

Quyết định 29/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu tôn giáo

8465

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-UBDT&MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

8466

Quyết định 16/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia

8467

Quyết định 14/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội

8468

Quyết định 15/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

8469

Nghị định 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia

8470

Quyết định 01/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không thường xuyên

8471

Quyết định 02/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh sau đại học

8472

Nghị quyết 40/2000/NQ-QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

8473

Quyết định 137/2000/QĐ-TTg của Thue tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng

8474

Quyết định 48/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học

8475

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

8476

Quyết định 47/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục

8477

Nghị định 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

8478
8479

Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp

8480

Quyết định 45/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học