Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.838 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8101

Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

8102

Quyết định 40/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010

8103

Quyết định 34/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010

8104

Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015

8105

Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015

8106

Quyết định 31/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

8107
8108

Quyết định 27/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

8109

Công văn 193/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ

8110

Quyết định 04/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

8111
8112

Quyết định 19/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc liên kết đào tạo thực sỹ quản trị chất lượng giữa Trường Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nam Toulon Var (Cộng hòa Pháp)

8113

Quyết định 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

8114

Thông tư liên tịch 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

8115
8116

Quyết định 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

8117

Quyết định 03/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học cho Trường Sĩ quan Không quân

8118

Quyết định 05/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

8119

Quyết định 02/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội

8120

Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGD&ĐT-UBTDTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 - 2010