Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.464 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6421

Quyết định 240-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đại học tư thục

Ban hành: 24/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
6422

Quyết định 112-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng

Ban hành: 23/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
6423

Quyết định 382/QĐ-THDN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế trường nghề Nhà nước

Ban hành: 27/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6424

Quyết định 193/QĐ/TH-DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)

Ban hành: 03/02/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6425

Công văn 6623/VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 06/CP về giáo dục phòng, chống ma túy sida ở trường học

Ban hành: 25/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
6426

Quyết định 161-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6427

Quyết định 54-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay thế các thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú

Ban hành: 04/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
6428

Nghị định 358-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục

Ban hành: 28/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6429

Quyết định 322-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc trợ cấp cho giáo viên

Ban hành: 29/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6430

Quyết định 184-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép mở rộng trung tâm AIT tại Việt Nam

Ban hành: 30/05/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6431

Quyết định 174-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn

Ban hành: 19/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6432

Quyết định 100-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia Chống nạn mù chữ

Ban hành: 28/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
6433

Quyết định 278/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ “Hội cha mẹ học sinh”

Ban hành: 21/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
6434

Quyết định 10-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện

Ban hành: 14/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6435

Quyết định 2928/QĐ-THCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo nghề và trung học chuyên nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 18/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6436

Quyết định 2759/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy định về xây dựng, quản lý chương trình môn học trong trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề"

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6437

Nghị định 338-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

Ban hành: 26/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6438

Quyết định 255-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 31/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
6439

Quyết định 256-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Ban hành: 22/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6440

Quyết định 213-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá

Ban hành: 15/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi