Dự thảo

621

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 20/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
622

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia lần 2

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
623

Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
624

Dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
625

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
626

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
627

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
628

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
629

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
630

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Ngày cập nhật: 18/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
631

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật thành lập mô hình số bề mặt và mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất lần 1

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
632

Dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
633

Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước lần 1

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
634

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
635

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số quy định của Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
636

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia lần 2

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
637

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
638

Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022

Ngày cập nhật: 14/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
639

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày cập nhật: 14/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
640

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên lần 2

Ngày cập nhật: 14/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua