Dự thảo

621

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ lần 2

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
622

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần 3

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
623

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
624

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
625

Dự thảo Luật Thư viện lần 5

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
626

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia lần 4

Ngày cập nhật: 03/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
627

Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên lần 3

Ngày cập nhật: 03/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
628

Dự thảo Luật Chứng khoán lần 2

Ngày cập nhật: 17/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
629

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
630

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
631

Dự thảo Luật Kiến trúc lần 4

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
632

Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần 2

Ngày cập nhật: 13/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
633

Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
634

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần 1

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
635

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 lần 2

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
636

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) lần 1

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
637

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
638

Dự thảo Thông tư quy định về thống kê ngành lâm nghiệp lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
639

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
640

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua