Dự thảo

561

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam”

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
562

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
563

Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
564

Dự thảo Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước dự trữ quốc gia

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
565

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam lần 2

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Đã thông qua
566

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày cập nhật: 28/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
567

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Ngày cập nhật: 28/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
568

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

Ngày cập nhật: 28/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
569

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành lần 2

Ngày cập nhật: 28/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
570

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Ngày cập nhật: 26/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
571

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng, kiến trúc; dịch vụ và chế biến lần 1

Ngày cập nhật: 26/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
572

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lần 2

Ngày cập nhật: 25/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
573

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp lần 3

Ngày cập nhật: 25/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
574

Dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc lần 2

Ngày cập nhật: 25/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
575

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối lần 2

Ngày cập nhật: 25/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
576

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ngày cập nhật: 24/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
577

Dự thảo Thông tư ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Ngày cập nhật: 24/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
578

Dự thảo Thông tư quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 24/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
579

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất lần 2

Ngày cập nhật: 24/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
580

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường

Ngày cập nhật: 24/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua