Dự thảo chưa thông qua

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 581 dự thảo (1/30 trang)
01

Dự thảo Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ lần 1

Ngày cập nhật: 21/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại lần 2

Ngày cập nhật: 21/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Ngày cập nhật: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá lần 2

Ngày cập nhật: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia lần 1

Ngày cập nhật: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày cập nhật: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày cập nhật: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tỉnh Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 17/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế

Ngày cập nhật: 17/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày cập nhật: 17/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định…/2019/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bắc Nam Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông lần 1

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày cập nhật: 14/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi