Dự thảo chưa thông qua

Danh mục

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 1.151 dự thảo (1/58 trang)
01

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày cập nhật: 20/05/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Ngày cập nhật: 25/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày cập nhật: 14/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ngày cập nhật: 14/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Ngày cập nhật: 08/04/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (25/03/2022)

Ngày cập nhật: 29/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Ngày cập nhật: 28/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 21/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày cập nhật: 04/03/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày cập nhật: 18/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SART-CoV-2

Ngày cập nhật: 15/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo nghị định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày cập nhật: 11/02/2022
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi