Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Doanh nghiệp

Có tất cả 53 văn bản: Doanh nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Xác thực: 07/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Xác thực: 10/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
04

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
05

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
07

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Xác thực: 20/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
11

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
12

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Xác thực: 22/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
13

Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
14

Văn bản hợp nhất 906/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
15

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
16

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
17

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Xác thực: 05/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
18

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 của Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Xác thực: 04/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
20

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 07/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
Vui lòng đợi