Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 44 văn bản: Doanh nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Xác thực: 22/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
02

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
03

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 của Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Xác thực: 04/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
04

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 07/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
06

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
07

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Xác thực: 12/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 14/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 07/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Xác thực: 26/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHĐT năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về việc đăng ký doanh nghiệp

Xác thực: 04/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi