Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 889 văn bản: Doanh nghiệp
741

Quyết định 3035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội

742
743

Quyết định 2495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2013

744

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

745

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

746

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

747

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu"

748

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

749

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

750

Quyết định 4789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

751

Công văn 7761/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp

752

Chỉ thị 22/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

753

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc

754

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

755

Quyết định 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

756

Quyết định 2650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 5487/QĐ-UB ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội

757

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

758

Quyết định 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức giao ban tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

759

Quyết định 1111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2012 - 2015

760

Quyết định 774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy trình bán doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh