Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 752 văn bản: Doanh nghiệp
681

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Địa chính Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội.

682
683

Quyết định 36/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

684

Quyết định 33/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ Điện công trình

685

Quyết định 29/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ Điện công trình

686

Quyết định 36/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh

687

Quyết định 23/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Tổng Hợp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

688

Quyết định 20/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12 Hà Nội

689

Quyết định 19/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nghe nhìn Hà Nội

690

Quyết định 16/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

691

Quyết định 13/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 18 - 4, Hà Nội

692

Chỉ thị 03/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội

693

Công văn 10/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 19 - 12, Hà Nội

694

Công văn 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội

695

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

696

Quyết định 01/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên Thống Nhất

697

Quyết định 7483/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu

698

Quyết định 133/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy hoạch các điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điề kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

699

Quyết định 147/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao

700

Quyết định 94/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty điện cơ Thống Nhất thuộc sở công nghiệp Hà Nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên: điện cơ Thống Nhất