Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.243 văn bản: Doanh nghiệp
6161

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh

6162

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

6163

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

6164

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

6165

Quyết định 3319/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khai thác hàng hoá và vận tải hành khách

6166

Quyết định 3314/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

6167

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

6168

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

6169

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

6170

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

6171

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

6172

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

6173

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

6174

Thông tư 472-PLDS/KT của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

6175

Thông tư 36-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 và Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

6176

Thông tư 27-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật

6177

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

6178

Thông tư 15-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo toàn và phát triển vốn đến 01/01/1993 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

6179

Quyết định 83-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

6180

Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước