Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.460 văn bản: Doanh nghiệp
6121

Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp

6122

Thông tư 01/2000/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

6123

Thông tư 11/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

6124

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

6125

Thông tư 08/2000/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

6126

Công văn về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

6127

Quyết định 08/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

6128

Chỉ thị 35/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

6129
6130
6131
6132

Công văn 04-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc Phương án kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

6133

Thông tư 120/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

6134

Thông tư 118/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

6135

Thông tư 112/1999/TT-BT của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hoá do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cho người mua nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam

6136

Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

6137

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính.

6138

Nghị định 103/1999/NĐ-CP của Chính phủ về giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

6139

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

6140

Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp