Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.160 văn bản: Doanh nghiệp
5781

Quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

5782
5783
5784

Quyết định 163/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

5785

Thông tư 06/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

5786

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

5787

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

5788

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời mẫu Điều lệ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

5789

Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

5790

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

5791

Quyết định 98/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp Trung ương

5792

Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước

5793

Nghị định 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

5794

Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

5795

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

5796

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (đợt 2) năm 2000

5797

Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BNN-TCTK hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê cùng ban hành

5798

Quyết định 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

5799

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

5800

Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường