Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.830 văn bản: Doanh nghiệp
5781

Quyết định 196-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo Quyết định 268-CT ngày 30/7/1990 sang theo đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Ban hành: 05/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5782

Nghị định 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 07/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5783

Thông tư 141-PLDS/KT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Điều 3 Nghị định 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể hoá một số Điều trong Luật Doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 Nghị định 222-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty)

Ban hành: 03/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5784

Nghị định 66-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định 221-HĐBT ngày 23/7/1991

Ban hành: 02/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5785

Thông tư 120-TT/CC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần

Ban hành: 26/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5786

Thông tư 04-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 15/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5787

Quyết định 40-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý

Ban hành: 29/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5788

Thông tư 34-TC của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT ngày 20/11/1991 và Chỉ thị 393-CT ngày 25/11/1991

Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5789

Thông tư 81/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 330/HĐBT ngày 23/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5790

Thông tư 82/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5791

Thông tư 83/TC-CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5792

Quyết định 409-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ban hành: 18/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5793

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

Ban hành: 29/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5794

Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 25/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5795

Nghị định 388-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5796

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 16/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5797

Quyết định 475/NHCT-QĐ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc ban hành Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5798

Quyết định 330-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung sửa đổi Quyết định 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5799

Quyết định 332-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5800

Quyết định 314-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện đợt thanh tra các tổ chức làm kinh tế theo Quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi